Print
 
 

Voorlichting, onderricht en toezicht (VO&T)

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.


INLEIDING 


De deelcatalogus VO&T is goedgekeurd door de Inspectie SZW en hiermee vastgesteld.

De tekst van de deelcatalogus VO&T (zonder de "good practices") kunt u downloaden als PDF.

Hieronder treft u het Ambitieniveau + de "good practices". 

 

AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT VO&T

 

De Nederlandse universiteiten hebben een hoog ambitieniveau, dat zich niet alleen uit op wetenschappelijk terrein, maar ook waar het goed werkgeverschap en zorgvuldigheid naar studenten betreft . De aard en complexiteit van universitaire processen maakt het nodig, dat aan voorlichting, onderricht en toezicht op het gebied van veilig werken uiterste zorg wordt besteed. Gezien dat gegeven streven de universiteiten naar een geïntegreerd, volwaardig, zichtbaar, transparant, gewaarborgd en ‘op maat’ beleid op het gebied van voorlichting en onderricht aan zowel (buitenlandse) medewerkers, als (buitenlandse) studenten. Voorlichting, en onderricht worden continu afgestemd op de ontwikkelingsfase en de achtergrond van de betreffende doelgroep. Daarnaast dienen de vormen van voorlichting en onderricht aan te sluiten bij de huidige inzichten op dat gebied.
Naast V&O is ook toezicht op de toepassing van het geleerde essentieel. Door toezicht wordt duidelijk of het geleerde in de praktijk wordt toegepast en kan awareness worden bevorderd. Aantoonbare zorg voor veilig werken en het daarvoor benodigde VO&T- beleid zullen aanzienlijk bijdragen aan een positief imago van een universiteit. Het hoofdstuk Voorlichting, Onderricht en Toezicht van de Arbocatalogus voor de Nederlandse Universiteiten kan als levend document hieraan een bijdrage leveren.


Nota bene:
Aandacht voor veilig en gezond werken draagt bij aan de kwaliteit van de leer- en werkomgeving en verhoogt hiermee de kwaliteit van de universiteit in overeenstemming met het ambitieniveau. Tevens levert de aanbieding van kennis en vaardigheden op het gebied van veilig werken beter toegeruste studenten en bekwamere alumni op. 

 


GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

English version

GP1 - Leerdoelstellingen, toetsing/evaluatie, registratie voor (buitenlandse) studenten: een handreiking/checklist voor het formuleren van leerdoelstellingen en het uitvoeren van de toetsing en registratie om te komen tot V&O , passend in de structuur en de praktijk van de organisatie.

 

download

 

GP2 - Taal en cultuur: een overzicht van aandachtspunten die betrekking hebben op kennisoverdracht en het kweken van awareness op het gebied van Veilig werken bij doelgroepen uit een ander cultuur of taalgebied.

 

download

 

GP3 - Specifieke methodieken voor kennisoverdracht inzake V&O voor (buitenlandse) studenten: bij universiteiten is men doorgaans bekend met pedagogische werkvormen. Deze GP geeft een opsomming van traditionele en nieuwe werkvormen, die geschikt zijn voor kennisoverdracht op het gebied van arbeidsveiligheid aan (buitenlandse) studenten.

 

download

 

GP4 - Specifieke methodieken voor V&O voor (buitenlandse) medewerkers: V&O aan medewerkers verschilt wezenlijk van V&O aan studenten in verband met:

 

download

 

GP5.1 - Presentatie cultuur; samenvatting boek “Allemaal andersdenkenden” (Hofstede); een handreiking voor de docent die voorlichting en onderricht op het gebied van veilig werken wil geven aan studenten en medewerkers. Ook bruikbaar voor de medewerker die toezicht op de werkzaamheden wil houden.

 

download

 

GP5.2 - Presentatie cultuur; instructiesheets (Powerpoint); een handreiking voor de docent die voorlichting en onderricht op het gebied van veilig werken wil geven aan studenten en medewerkers. Ook bruikbaar voor de medewerker die toezicht op de werkzaamheden wil houden.

 

download

 

GP6 - Digitale voorlichting: veiligheidsinformatie voor verschillende soorten werkzaamheden bij een wetenschappelijke instelling.

 

hyperlink

hyperlink

GP7 - Digitale voorlichting: brochure 'gezond en veilig studeren' met vijf deelmodules

 

 

hyperlink

GP8 - Powerpoint presentatie: een beknopte handreiking over een gezonde en veilige werkplek bij de introductie voor (nieuwe) medewerkers bij een faculteit

 

hyperlink

 

hyperlink

GP9 - Een filmpje over "glove handling" dat op een duidelijk wijze de gewenste werkwijze belicht

download download


Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA