Print
 
 

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.


INLEIDING 

De deelcatalogus RI&E is goedgekeurd door de Inspectie SZW en hiermee vastgesteld.

De tekst van de deelcatalogus RI&E (zonder de "good practices") kunt u downloaden als PDF.

Hieronder treft u het Ambitieniveau + de "good practices".


AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT DE RI&E

 

De Universiteiten willen dat de wijze waarop de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd, aansluit bij de organisatie, haar (arbo-)beleid, haar besturingsfilosofie en de specifieke organisatiecultuur. Universiteiten formuleren daarom hun eigen beleid ten aanzien van de uitvoering van de RI&E. Het is inzichtelijk op welke wijze de RI&E binnen de Universiteit tot stand komt en hoe dit leidt tot implementatie van maatregelen.


In de arbocatalogus wordt niet in detail beschreven hoe de risico-inventarisatie en –evaluatie moet worden uitgevoerd, maar worden randvoorwaarden, minimale eisen en kaders beschreven waaraan de uitvoering en rapportage van de RI&E moet voldoen. De waarde van de arbocatalogus zal in de toekomst worden vergroot, onder meer door de gezamenlijke ontwikkeling en onderhoud van good practices.

Universiteiten onderscheiden zich van andere organisaties door de aanwezigheid van studenten en door uiteenlopend en veelal grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. De diversiteit van (soms unieke en complexe) werkzaamheden en onderzoek is groot. Er is een 'vlottende' populatie van (tijdelijke en anderstalige) medewerkers met verschillende culturele achtergronden.
Daarnaast zijn universitaire organisaties opgedeeld in min of meer zelfstandige organisatie-eenheden zoals faculteiten, instituten, diensten en mogelijk externe bedrijven die in universitaire panden zijn gehuisvest.
Door in de werkwijze van de RI&E op de eigen organisatie structuur aan te sluiten, is maatwerk mogelijk en worden de effectiviteit en uitvoering van het plan van aanpak van de RI&E vergroot.


De universiteiten streven naar borging van de kwaliteit van de RI&E door onder meer procesvoorschriften en good practices in deze deelcatalogus op te nemen.

 

 

GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

GP1 - Beschrijving van het RI&E proces

 

Download

GP2 - Aandachtgebieden Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

 

Download

GP3 - Tabel met kennisniveau arbodeskundigen

 

Download

GP4 - Toelichting principe RI&E dossier

 

Download

GP5 - Elektronische instrumenten voor RI&E-uitvoering:

 

 

GP5.1 - webenquetesysteem: met name voor niet-zichtbare aspecten als werkdruk, communicatie, PSA

 

Download

GP5.2 - digitale RIE: met name voor leidinggevenden

 

Download

GP5.3 - inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA): met name voor vragen die alle onderwerpen van de arbowet behandelen

 

Download

GP6 - Checklist voor technische (proef)opstellingen en/of projecten: deze checklist is te gebruiken voor bv. technische (proef) opstellingen voor meer langdurig gebruik

 

Download

GP7 - Vragenlijst RI&E kantoren: communicatie & informatie, werkplek & voorzieningen, werkdruk & werkinhoud; deze vragenlijst is te gebruiken als opzet voor een RI&E kantoren. Vragen over KANS en PSA : zie de desbetreffende deelcatalogi

 

Download

GP8 - Checklist rondgang gebouw en brandveiligheid: veiligheidsaspecten die het gebouw en de brandveiligheid betreffen; checklist brandveiligheid gebruiksbesluit

 

Download

GP9 - Checklist aandachtspunten arbo en milieu voor laboratoria: deze checklist is te gebruiken voor de dagelijks veiligheidszorg in laboratoria

 

Download

GP10 - Aandachtspunten proefdierverblijven

 

GP11 - Machineveiligheid

  Download

 

  Download


 


Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA