Print
 
 

Psycho-sociale arbeidsbelasting

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.


INLEIDING

De oorspronkelijke term Welzijn wordt sinds 2007 niet meer in de Arbowet genoemd. Gelijktijdig is het begrip Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) geïntroduceerd. Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen alle factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Deze factoren kunnen liggen in de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsrelaties en de arbeidsvoorwaarden. Te grote psychosociale arbeidsbelasting kan ernstige gevolgen hebben voor het welbevinden en de gezondheid van werknemers en beïnvloedt zowel de arbeidsomstandigheden, de werkprestaties, de werktevredenheid als de werksfeer.
 

De tekst van de deelcatalogus PSA (zonder de "good practices") kunt u hier downloaden als PDF. The English translation you'll find here .

 

AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT PSA

 

Ongewenst gedrag
De universiteiten streven naar een werkklimaat, waarin het gevoel van sociale veiligheid optimaal aanwezig is. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Collegialiteit, integriteit, respect en aandacht voor de ander staan hoog in het vaandel. Het streven is om adequaat te reageren op ongewenst gedrag, zowel informeel als in een formele procedure.

 

Werkdruk 

 

De universiteiten streven ernaar werk en werkomstandigheden aan te laten sluiten bij de kwaliteiten van medewerkers, zodanig dat werkdrukproblematiek en de negatieve gevolgen hiervan zo veel mogelijk worden voorkomen dan wel worden beperkt. Medewerkers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor behoud van hun werkvermogen en inzetbaarheid, ondermeer door de ontwikkeling van competenties én het tijdig signaleren van werkdruk die zij ervaren

 

GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

English version

ongewenst gedrag

   

GP1 - Competentieprofiel: een geheel van vakmatige en persoonlijke competenties waaraan een vertrouwenspersoon moet voldoen, als waarborg om deze functie zo goed mogelijk in te vullen;

 

download

 

GP2 - Registratiesysteem: een registratiesysteem waarmee trends zichtbaar gemaakt kunnen worden en onderling uitgewisseld kunnen worden;

 

download

 

GP3 - Periodiek prevalentieonderzoek: doel hiervan is de aard en omvang van ongewenst gedrag onder medewerkers in kaart te brengen. De resultaten kunnen onderling worden uitgewisseld (benchmark);

download

 

GP4 - Protocollen Ongewenst Gedrag: handreikingen voor leidinggevenden en medewerkers indien zij geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie, pesten en arbeidsconflicten;

 

download

 

GP5 - Klachtenregeling Ongewenst Gedrag: modelregeling waarin de informele en formele procedure staat beschreven die bij een melding of klacht over ongewenst gedrag kan worden gevolgd;

 

download

 

GP6 - Training in het omgaan met agressie: trainen van vaardigheden die toegepast kunnen worden in een situatie waarin een medewerker wordt geconfronteerd met agressie;

 

-in bewerking-

 

GP7 - Algemene folder: voorlichting aan medewerkers over ongewenste omgangsvormen; 

 

download

 

GP8 - Vragen uit de RI&E: vragen met betrekking tot ongewenst gedrag die onderdeel kunnen uitmaken van de risico-inventarisatie en -evaluatie;

 

download

 

werkdruk

   

GP9 - Werkdrukinstrumenten die door de universiteiten worden gebruikt om werkdruk op te sporen, te analyseren en te reduceren;

 

download

 

GP10 - Vragen uit de RI&E: vragen met betrekking tot werkdruk die onderdeel kunnen uitmaken van de risico-inventarisatie en -evaluatie;

download

  


Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA