Print
 
 

Gevaarlijke stoffen

Vanwege nieuwe wetgeving worden alle arbocatalogi op dit moment herzien.


INLEIDING

 

De deelcatalogus Gevaarlijke stoffen is goedgekeurd door de Inspectie SZW en hiermee vastgesteld. De tekst van de deelcatalogus GS (zonder de "good practices") kunt u downloaden als PDF. Hieronder treft u het Ambitieniveau + de "good practices".

 

AMBITIENIVEAU UNIVERSITEITEN MET BETREKKING TOT GEVAARLIJKE STOFFEN

 

Iedere universiteit beschrijft in het veiligheid- en gezondheidsbeleid de minimale randvoorwaarden voor het voeren van een adequaat beleid op gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt hierbij is dat het gevaarlijke stoffenbeleid gebaseerd is op het beperken van de blootstelling voor zowel medewerkers, studenten als derden volgens de arbeidshygiënische strategie en voor CMR-stoffen het ALARA-principe.
Integratie van de aanpak op milieu en arbeidsomstandigheden wordt hierbij zoveel als mogelijk nagestreefd.

 


GOOD PRACTICES

 

Nederlandse versie

English version

GP1 - Protocol voor de registratie van ongevallen/calamiteiten met gevaarlijke stoffen en asbest

 

download

 

GP2 - Werkwijze voor het maken van een lijst met potentieel blootgestelde medewerkers (door koppeling HRM-systeem en Registratiesysteem gevaarlijke stoffen) 

 

download

 

GP3 - Werkwijze voor het maken van een lijst met potentieel blootgestelde studenten (door koppeling Studenten Registratie-/volgsysteem en Registratiesysteem gevaarlijke stoffen)

 

 download

 

GP4 - Ontwerp- en inrichtingseisen voor laboratoria

 

 

download

 

GP5 - Het TU Delft Veiligheidsrapport

 

 

download

 

GP6 - De Risico-inventarisatie voor technische (proef)opstellingen en/of projecten van de Universiteit Twente

 

download

 

GP7 - De Stoffenmanager

 

download

hyperlink

GP8 - Beslisschema “veilige werkwijzen voor universitaire organisaties”

 

download

 

GP9 - Checklist nanoveiligheid

 

 

GP10- Leidraad SER voor het veilig werken met chemische stoffen      

 

download

 

             download
 
     

GP11 - Handreiking veilig werken met nanomaterialen en –producten, vakcentrale FNV, VNO-NCW en CNV Vakcentrale.

 

 

download
 

GP12 - NEN-EN 689 ‘Werkplekatmosfeer’

 

GP 13 – synthetische nanomaterialen

download

 

download

 

 

  


Gerelateerde onderwerpen

Arbocatalogus


PSA
KANS
GS
RI&E
BHV
VO&T
PA