Print
 
 

Aanmeldcijfers bacheloropleidingen studiejaar 2022/23

 

Personen die deel willen nemen aan een opleiding in het hoger onderwijs, melden zich aan via Studielink. De aanmeldingen worden verzameld als zogenaamd "aanmeldcijfers". Onderstaande cijfers hebben betrekking op de aanmeldingen bij de universitaire bachelor-opleidingen van week 12 tot en met week 31. De grafiek toont de aanmeldingen van het aankomend studiejaar en twee jaar eerder. In 2020/21 zag het aanmeldingsproces er vanwege de mondiale crisis ten aanzien van het COVID-19 virus anders uit: de aanmelddeadline van 1 mei werd verplaatst naar 1 juni, het aantal geslaagde vwo-ers was hoger en voor interantionale studenten was het bijzonder onduidelijk of het onderwijs in Nederland gevolgd kon worden. Ook aankomend studiejaar is onduidelijk hoe de ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de verdere aanmeldingen c.q. de uiteindelijke inschrijvingen.

 

De informatie is gebaseerd op aanmeldgegevens die worden gegenereerd (*) via Studielink: het portaal waar personen die zich in willen schrijven bij een opleiding in het hoger onderwijs zich moeten aanmelden. In de analsyse door de Universiteiten van Nederland worden de actuele aanmeldgegevens vergeleken met het aantal aanmeldingen vorig jaar in diezelfde kalenderweek.

De informatie op deze webpagina richt zich op de ontwikkeling zien van het aantal personen dat zich voor het eerst aanmeldt bij één of meerdere bacheloropleidingen bij de Nederlandse universiteiten.

 

Let op: aanmeldingen zijn (nog) geen daadwerkelijke inschrijvingen. Niet alle aanmeldingen leiden uiteindelijk tot een inschrijving: de persoon trekt zichzelf terug uit het aanmeldproces of de persoon blijkt niet toelaatbaar voor het gekozen onderwijs. 

 

Totdat de inschrijving definitief is, kan een aanmelding elk gewenst moment worden aangepast of ingetrokken. Aankomend studenten hebben tot uiterlijk 1 oktober om een aanmelding te verzilveren tot een inschrijving. Pas als aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan (diploma juiste vooropleiding overlegd, collegegeld betaald, ed.) zet de onderwijsinstelling een aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving.

 

Het is niet mogelijk om op basis van de voor de Universiteiten van Nederland beschikbare gegevens een adequate prognose te maken over het uiteindelijke aantal daadwerkelijke inschrijvingen. De getoonde cijfers zijn dan ook nadrukkelijk aanmeldcijfers en slechts in beperkte mate indicatief voor het aantal uiteindelijke inschrijvingen. 

Ter vergelijking: eind juli 2020 waren er bijna 94.000 aanmeldingen voor een Bacheloropleiding. En op 1 oktober 2020 stonden er ongeveer 65.424 eerstejaars Bachelorstudenten ingeschreven.

In januari/februari komt het 1cijferHO-bestand beschikbaar, op basis waarvan definitieve en meer gedetailleerde gegevens voor het dan actuele studiejaar geanalyseerd worden.

  

 

* De databestanden met aanmeldgegevens worden door Studielink wekelijks gegenereerd op basis van een datadump op maandagochtend 00:00hr.

 

 

Opmerking bij bovenstaande cijfers:

In studiejaar 2021/22 zijn er 53 fixusopleidingen; in studiejaar 2022/23 zijn er 60 fixusopleidingen. De ranglijsten voor de fixusopleidingen worden jaarlijks op 15 april bekend gemaakt. In de aanmeldcijfers voor de fixus is er dan een daling (niet zichtbaar in bovenstaande grafiek): personen die niet zijn geselecteerd melden zich af voor de opleiding. Nederlandse kandidaten hebben dan vaak nog een alternatieve opleiding, internationale kandidaten meldden zich veelal helemaal af. 
 
De overgang van week 18 naar week 19 bevat 1 mei: de aanmelddatum voor reguliere bacheloropleidingen. Uit onderzoek door Studielink blijkt dat heel veel kandidaten zich op het allerlaatste moment aanmelden voor een opleiding. 
 

In 2020 is de aanmelddeadline van 1 mei eenmalig verzet naar 1 juni. Dat betekent dat de piek in het aantal aanmeldingen voor studiejaar 2020/21 een maand later was.  

 
 

Aanmeldproces

1 mei : Aanmelddeadline reguliere bacheloropleidingen 
Met ingang van studiejaar 2014/15 is er een aanmelddeadline voor (non-fixus, niet-selectieve) bacheloropleidingen in het hoger onderwijs die starten per september. Aankomende studenten dienen zich voor 1 mei aan te melden, om daarna deel te mogen nemen aan matchingsactiviteiten. Een matchingsactiviteit helpt aankomend studenten een nog betere inschatting te  maken of de opleiding daadwerkelijk bij hen past. Zie ook: http://universiteitenvannederland.nl/aanmelddatum.html

 

15 januari : Aanmelddeadline fixusopleidingen

Met ingang van studiejaar 2017/18 mag een kandidaat zich aanmelden voor maximaal twee (**) studies waarvoor een numerus fixus geldt. Voorheen was dit maximaal één fixusopleiding. Voor alle numerus fixus-opleidingen geldt de aanmelddeadline van 15 januari.

Voor meer informatie over selectie zie: https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er  

 

LET OP: de lijst met fixusopleidingen is jaarlijk aan enige verandering onderhevig. Universiteiten en hogescholen hebben tot 1 december om bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur aan te geven voor welke opleidingen het komende studiejaar een fixus gaat gelden.
 

** voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde (HBO), fysiotherapie (HBO) mag per studiejaar maar bij één universiteit of hogeschool worden aangemeld.

 

15 april : Bekendmaking ranglijsten fixusopleidingen
Als de selectie-activiteiten voor de fixusopleidingen zijn afgerond, wordt op 15 april aan de kandidaten bekend gemaakt op welke plek ze op de ranglijst staan. Op volgorde worden kandidaten uitgenodigd een plek te accepteren, dan wel af te wijzen. Bij afwijzing wordt de volgende kandidaat in de lijst benaderd.
 
1 oktober : Uiterlijke inschrijfdatum
Het bacheloronderwijs aan de Nederlandse universiteiten start veelal in de eerste week van september. Volgens de wet heeft een onderwijsdeelnemer tot 1 oktober de mogelijkheid om de inschrijving definitief te maken. De jaarlijkse vaststelling van het aantal studenten in het hoger onderwijs wordt gebaseerd op deze datum. 
 
Bij aanvang van het nieuwe studiejaar is het momenteel niet mogelijk om met de aanmeldgegevens (nieuwe) inschrijvingen te tellen. Daarom doet Universiteiten van Nederland een uitvraag van het aantal ingeschreven en nieuw ingestroomde studenten via de studentenadministraties van de universiteiten. De combinatie van aanmeldgegevens en de uitvraag leveren indicatief/voorlopige informatie over het aantal (nieuwe) studenten. In januari/februari komt het zogenaamde 1cijferHO-bestand beschikbaar. Op basis van dit bestand stelt de Universiteiten van Nederland vervolgens in januari definitieve en meer gedetailleerde gegevens voor het actuele studiejaar beschikbaar.
 

 

Geen inzicht in aanmeldingen Masterfase

Anders dan bij bacheloropleidingen starten studenten bij masteropleidingen niet per definitie op 1 september: universiteiten staan bij masteropleidingen vaak meerdere instroommomenten per jaar toe. Ook gaan universiteiten verschillend om met het inschrijven van internationale masterstudenten: bij de ene opleiding gaan deze rechtstreeks via Studielink en bij de ander eerst via een eigen aanmeldsysteem. Ook kunnen door andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld verhoging van instellingscollegegeld of invoering van het leenstelsel, de aanmeldingen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Dit levert in de databestanden onduidelijke informatie op. Daarom is ervoor gekozen de voorlopige aanmeldingen bij masteropleidingen niet beschikbaar te stellen.

 

  

 

NB: De hierboven getoond cijfers wijken mogelijk af van analyses die universiteiten en opleidingen laten zien vanwege enige andere selectie.


NB2:  UNL publiceert géén aanmeldcijfers per opleiding. Die informatie kan eventueel worden verstrekt door de individuele universiteiten.


 

 

 

Laatst bijgewerkt op 13-4-2022